Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wydobycie kamienia w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wydobycie kamienia w Polsce wynosiło w roku 1956 około 45.000.600 ton. Jest to ilość bardzo duża, jeżeli uprzytomnimy sobie, że w tym samym czasie wydobycie węgla stanowiące podstawę naszego eksportu, wynosiło około 95.000.000 ton. Zapotrzebowanie kamienia naturalnego dla celów budowlanych wynosiło w blokach i płytach zaledwie 0,2% ogólnej masy wydobytego kamienia, a łącznie z kamieniem łamanym i łupanym około 3%. Główne masy kamienia naturalnego zużywane są dla potrzeb komunikacyjnych w postaci kostki brukowej tłucznia i grysów. Zużycie to wyniosło w 1956 r. 82% ogolnej masy wydobycia;, pozostałe 15 zużywał przemysł jako surowce podstawowe przy produkcji wapna, gipsu, karbidu itd. oraz jako materiały pomocnicze przy proc1ukc j i szkła, rafinacji cukru i w hutnictwie. Inaczej przedstawia się sprawa, jeżeli chodzi o udział w wartości przerobu, który dla komunikacji wynosił 65%, dla przemysłu 10%, a dla budownictwa 25%. Z porównania 25% udziału w wartości z 3% udziałem w masie wy- dobytego kamienia wynika, że wartość 1 tony kamienia zużytego dla cef6w budowlanych jest przeszło dziesięciokrotnie większa od wartości 1 tony użytej dla celów komunikacyjnych i przemysłowych. Stosunek ten nie jest prawidłowy. 1l ostatnich latach przed II wojną światową wynosił on 1:7, a nawet 1:6. stąd wniosek, że obecne ceny kamienia budowlanego są niewątpliwie zawyżone i powinny ulec zmniejszeniu co najmniej o 30 drogą właściwej organizacji pracy w fazach projektowania, wydobycia, obróbki i montaż u kamienia. Stanowiąc drobną część wydobycia, wartość kamienia budowlanego jest pozycją poważną , przekraczającą rocznie 200 milion6w złotych. Porównując tę cyfrę z podanymi wyżej możliwościami oszczędnościowymi. okazuje się jak wiele w tej dziedzinie jest do zrobienia, choćby tylko dla osiągnięcia wskaźników przedwojennych, a przecież i to nie powinno być zadowalające. [podobne: castorama drzwi wewnętrzne, ciśnienie w sieci wodociągowej, dom z prefabrykatów betonowych, domy z prefabrykatów betonowych ]

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wydobycie kamienia w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Utarty slogan, że kamień budowlany jest materialem drogim, jest w swej istocie pozbawiony sensu. Kamień , jest takim samym bogactwem narodowym jak węgiel lub siarka. Niewłaściwa organizacja i. niewłaściwe metody technologiczne uczyniły z kamienia produkt drogi. Błędy technologiczne i wady organizacyjne można wykryć i usunąć, umożliwiając w ten sposób szersze wykorzystanie tego szlachetnego materiału dla potrzeb gospodarki narodowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wydobycie kamienia w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Istnieją cenniki, wzory i katalogi, które ułatwiają zorientowanie się w możliwościach i skali materiałów kamiennych, którymi można dysponować. Są również opracowane normy kamieniarskie ustalające warunki technologiczne , jakim odpowiadać powinny poszczególne gatunki i rodzaje surowca oraz ustalające zakres stosowania poszczeg6lnych gatunków kamienia, w zależności od celu i przeznaczenia budowli. Niezbędnym jednak warunkiem możliwości posługiwania się tymi środkami pomocniczymi jest gruntowna znajomość technologii kamienia i robót kamieniarskich. Pamiętać wreszcie trzeba, że katalogi, wzory i metryki kamienia będą mówiły wyłącznie o wartości i przydatności poszczególnych gatunk6w surowca, natomiast nie powiedzą nic o potrzebach wykonywanej budowli. Na podstawie znajomości celu i przeznaczenia budowy oraz w zależności od warunków w jakich kamień ma pracować, trzeba będzie określać wszystkie parametry, którym odpowiadać musi potrzebny surowiec kamienny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wydobycie kamienia w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Cechy przyrodzone kamienia decydują o jego przydatności do rozmaitych celów. Granat jest doskonałym materiałem na filary i przyczółki mostowe, na konstrukcje nadbrzeży, falochrony i mola w budowlach portowych. Granit doskonale pracuje W wodzie, wytrzymuje uderzenia fal i napór kry lodowej. W tych przypadkach stosowanie konstrukcji granitowych lub licówki z ciosów jest celowe, bowiem cechy przyrodzone tego gatunku kamienia. są w pełni wykorzystane. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wydobycie kamienia w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Rozwiązanie problemu może zasadniczo zmienić wszelkie dotychczasowe kryteria stosowania kamienia, a przymiotnik drogi, chętnie, choć nie zawsze słusznie stosowany do kamienia, zostanie definitywnie skreślony. Tymczasem zaś pozostaje jedyna właściwa droga polegająca na racjonalnym doborze kamienia do żądanych celów. Nie jest warunek specjalnie. trudny, bowiem skala gatunków i odmian kamienia w złożach krajowych jest tak rozległa, że dokonanie wyboru jest zawsze możliwe. Ważną cechą kamienia naturalnego jest stosunkowo duża zmienność jego cech fizycznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wydobycie kamienia w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Katalog i metryki kamieniołomów zawierają dane o strukturze i uziarnieniu. Ponieważ, jak powiedziano wyżej, podział strukturalny jest umowny, należy od dostawcy żądać próbek wzorcowych i wg nich kontrolować jednorodność dostarczanego materiału. Dalszym skutkiem naturalnego pochodzenia kamienia jest ograniczenie wielkości i wymiarów elementów kamiennych wtrąceń warstewek ilastych. W skałach osadowych oddzielność naturalna przebiega równolegle do warstw osadowych i nazywa się oddzielnością płytową. W skałach magmowych spotyka się wielokierunkowość oddzielności, która pozwala na stosunkowo łatwe uzyskiwanie nie tylko płyt, ale i bloczków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wydobycie kamienia w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Skutkiem naturalnego pochodzenia kamienia jest niejednorodność jego struktury , występująca głównie w skałach osadowych. Skały magmowe i zmetamorfizowane wykazują znacznie większą jednorodność, natomiast dla wapieni i piaskowców różnorodność strukturalna jest jedną z cech charakterystycznych. Wynika to z procesu powstawania skał osadowych w fazach. transportu i osiadania materiału ziarnistego. W każdym kamieniołomie piaskowca lub wapienia znajduje się różny strukturalnie materiał, który w sposób umowny podzielony jest na trzy gatunki : drobno-, średnio- i gruboziarnisty (psefity , psamnity i pełty). Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wydobycie kamienia w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Materiał nie nadający się dla danej budowy może nadać się do innej. Po obrobieniu , a zwłaszcza po zmontowaniu elementów kamiennych selekcja jest trudniejsza i kosztowniejsza. Inny charakter mają zachodzące w złożach kamienia naturalnego różnice barw. Występują one najwyraźniej w skałach osadowych, piaskowcach i wapieniach oraz z w niektórych skalach zmetamorfizowanych, np . marmurach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wydobycie kamienia w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jeżeli cechy techniczne kamienia nie ulegają zmianie lub wahają się w granicach dopuszczalnych, to kwestia wyboru barwy czy użylenia zależy od plastycznej koncepcji projektanta. Wybór barwy lub użylenia przeprowadza się na podstawie dawniej wykonanych robót, albo na podstawie próbek obrazujących charakterystyczne cechy danej skały. Należy się jednak liczyć z tym,Że materiał dostarczony na budowę będzie różnił się od przedstawionej próbki czy wzoru, jak również różnić się będzie między sobą. Umiejętne wykorzystanie tych różnic przez projektanta świadczyć będzie o zrozumieniu naturalnych cech kamienia. Jeżeli koncepcja projektanta wymaga kolorystycznej jedności materiału, powoduje to konieczność dodatkowej selekcji w kamieniołomie, a często i w dalszej obróbce. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wydobycie kamienia w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Cechy techniczne kamienia naturalnego są określane pewnymi wartościami liczbowymi. Ponieważ te wartości liczbowe służyć będą zarówno dla porównywania własności różnych gatunków skał jak też będą jednym z podstawowych kryteriów doboru właściwego dla naszych celów gatunku kamienia, należy zapoznać się z pojęciami i o kreśleniami które nauka i technika dla tego celu ustaliła. Ciężar objętościowy oznaczany Co, jest to ciężar jednostki objętości (np. t/m3) skały, wraz z wszelkimi, zawartymi w jej masie porami. Waha się dla różnych gatunków skał w bardzo szerokich granicach: od 3,5 dla niektórych gatunków bazaltu do 1,4 dla niektórych wapieni. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »