Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Cechy techniczne kamienia naturalnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Cechy techniczne kamienia naturalnego są określane pewnymi wartościami liczbowymi. Ponieważ te wartości liczbowe służyć będą zarówno dla porównywania własności różnych gatunków skał jak też będą jednym z podstawowych kryteriów doboru właściwego dla naszych celów gatunku kamienia, należy zapoznać się z pojęciami i o kreśleniami które nauka i technika dla tego celu ustaliła. Ciężar objętościowy oznaczany Co, jest to ciężar jednostki objętości (np. t/m3) skały, wraz z wszelkimi, zawartymi w jej masie porami. Waha się dla różnych gatunków skał w bardzo szerokich granicach: od 3,5 dla niektórych gatunków bazaltu do 1,4 dla niektórych wapieni. W wyjątkowych wypadkach spada nawet do 1,2: dla skał specjalnie lekkich. Ciężar objętościowy ma zatem podstawowe znaczenie przy obliczaniu kosztów transportu, załadunku i wyładunku, ponieważ te właśnie czynności obliczane są od wagi ładunku. Ciężar objętościowy jest również podstawą dla obliczenia wytrzymałościowego konstrukcji sił która będzie musiała dźwigać kamień użyty jako okładzina, stopnie lub posadzka. Wreszcie jeżeli kamień ma by ć użyty jako materiał konstrukcyjny, ciężar objętościowy będzie podstawą do obliczania samej konstrukcji jako tzw. ciężar własny. Ciężar właściwy oznaczany Cw jest to ciężar 1 m3 skały bez uwzględnienia wszelkich w niej zawartych próżni. Będzie więc on zawsze większy od ciężaru objętościowego i to tym większy, im bardziej skała jest porowata. Wyrażany jest on tak samo jak ciężar objętościowy w gramach na cm3 lub w tonach na 1 m3. Metoda usta lania ciężaru właściwego polega na mierzeniu objętości odważonej ilości sproszkowanej skały w specjalnie kalibrowanej kolnie szklanej. Z porównania ciężaru objętościowego i właściwego wynika tzw. szczelność skały. Będzie ona zawsze mniejsza od 1 i tym bardziej się do niej zbliżać, im. skała jest bardziej zwarta. [patrz też: bricoman wilanów, olx słupca, współczynniki przenikania ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów olx słupca współczynniki przenikania ciepła