Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Posts Tagged ‘bricoman wilanów’

Nierównomierne osiadanie gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przy prowadzeniu robót należy mieć na uwadze to, że podczas wykonywania poszczególnych faz robót może nastąpić nierównomierne osiadanie gruntu pod różnymi częściami fundamentów i torowisk, które może spowodować niebezpieczne odkształcenia w budynku. Dodatkowe osiadanie gruntu występuje zazwyczaj podczas następujących faz robót: a) w czasie wykonywania w murach fundamentowych otworów do przepuszczenia konstrukcji wsporczych i torowisk, b) podczas podcinania murów fundamentowych przy posadowieniu budynku na urządzeniach tocznych, c) w czasie przesuwania budynku, d) przy posadowieniu budynku na nowych fundamentach. Należy dążyć do tego, aby różnice w osiadaniu gruntu pod poszczególnymi częściami fundamentów i torowisk były jak najmniejsze i nie Wywoływały w konstrukcji budynku naprężeń przekraczających wytrzymałość materiałów przy najmniejszym współczynniku pewności. Kolejność wykonywania poszczególnych robót powinna być taka, aby zapewnione było całkowite bezpieczeństwo konstrukcji. Przy przebijaniu otworów w fundamentach budynku powstają w murze w obrębie otworu zwiększone naprężenia oraz dodatkowe naciski na grunt w sąsiedztwie przebitego otworu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman wilanów’

Nierównomierne osiadanie gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rozwiązanie problemu może zasadniczo zmienić wszelkie dotychczasowe kryteria stosowania kamienia, a przymiotnik drogi, chętnie, choć nie zawsze słusznie stosowany do kamienia, zostanie definitywnie skreślony. Tymczasem zaś pozostaje jedyna właściwa droga polegająca na racjonalnym doborze kamienia do żądanych celów. Nie jest warunek specjalnie. trudny, bowiem skala gatunków i odmian kamienia w złożach krajowych jest tak rozległa, że dokonanie wyboru jest zawsze możliwe. Ważną cechą kamienia naturalnego jest stosunkowo duża zmienność jego cech fizycznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman wilanów’

Nierównomierne osiadanie gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Katalog i metryki kamieniołomów zawierają dane o strukturze i uziarnieniu. Ponieważ, jak powiedziano wyżej, podział strukturalny jest umowny, należy od dostawcy żądać próbek wzorcowych i wg nich kontrolować jednorodność dostarczanego materiału. Dalszym skutkiem naturalnego pochodzenia kamienia jest ograniczenie wielkości i wymiarów elementów kamiennych wtrąceń warstewek ilastych. W skałach osadowych oddzielność naturalna przebiega równolegle do warstw osadowych i nazywa się oddzielnością płytową. W skałach magmowych spotyka się wielokierunkowość oddzielności, która pozwala na stosunkowo łatwe uzyskiwanie nie tylko płyt, ale i bloczków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman wilanów’

Nierównomierne osiadanie gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Skutkiem naturalnego pochodzenia kamienia jest niejednorodność jego struktury , występująca głównie w skałach osadowych. Skały magmowe i zmetamorfizowane wykazują znacznie większą jednorodność, natomiast dla wapieni i piaskowców różnorodność strukturalna jest jedną z cech charakterystycznych. Wynika to z procesu powstawania skał osadowych w fazach. transportu i osiadania materiału ziarnistego. W każdym kamieniołomie piaskowca lub wapienia znajduje się różny strukturalnie materiał, który w sposób umowny podzielony jest na trzy gatunki : drobno-, średnio- i gruboziarnisty (psefity , psamnity i pełty). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman wilanów’

Nierównomierne osiadanie gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Cechy techniczne kamienia naturalnego są określane pewnymi wartościami liczbowymi. Ponieważ te wartości liczbowe służyć będą zarówno dla porównywania własności różnych gatunków skał jak też będą jednym z podstawowych kryteriów doboru właściwego dla naszych celów gatunku kamienia, należy zapoznać się z pojęciami i o kreśleniami które nauka i technika dla tego celu ustaliła. Ciężar objętościowy oznaczany Co, jest to ciężar jednostki objętości (np. t/m3) skały, wraz z wszelkimi, zawartymi w jej masie porami. Waha się dla różnych gatunków skał w bardzo szerokich granicach: od 3,5 dla niektórych gatunków bazaltu do 1,4 dla niektórych wapieni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman wilanów’

Nierównomierne osiadanie gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Nawet najsłabsze gatunki kamienia naturalnego mają wytrzymałość na ściskanie zbliżoną lub wyższą od cegły, toteż stosowanie kamienia w tego rodzaju budowlach, które można wykonać z cegły, jest w pełni możliwe. Wytrzymałość na ściskanie nie będzie również odgrywała specjalnie ważnej roli w elementach okładzinowych lub samonośnych.Ważne i decydujące znaczenie będzie miała wytrzymałość na ściskanie w konstrukcjach i budowlach inżynierskich, jak filary i przyczółki mostowe lub specjalne konstrukcje nośne i oporowe. Ścieralność na tarczy Boehmego jest jedną z metod badania ścieralności skały w-różnych warunkach. Badania przeprowadza się na próbce kostkowej, o powierzchni 50 cm2, ścieranej na tarczy obrotowej posypanej specjalnym szmerglem, ,pod ciśnieniem 30 kg. Wynik oznacza się po 440 obrotach tarczy, jako stratę na wysokości w cm3/cm2 Ścieralnosć na tarczy Boelliego pozwala zorientować się w przydatności skały na stopnie schodowe i posadzki, które będą ścierane przez podeszwy butów, lecz nie powinny być narażone na uderzenia np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman wilanów’

Nierównomierne osiadanie gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Współczynnik obrabialności czy też jak chcą inni, współczynnik trudności obróbki, jest współczynnikiem umownym, wprowadzonym przez Przemysł Kamieniarski. Celem tego współczynnika jest określenie w jakim stopniu obróbka pewnego gatunku kamienia jest bardziej pracochłonna , a zatem i droższa od takiej samej obróbki innego kamienia. Prawidłowe ustalenie wysokości współczynników obrabialności jest trudne, bowiem wpływ będą tu miału wszystkie cechy techniczne , które jak wiemy – mogą zmieniać się w jednym nawet kamieniołomie, ale wszelkie rodzaje obróbki ręcznej i maszynowej, stopnie zmechanizowania wydobycia, transportu itd. Nie bez znaczenia będzie również i to, współczynniki obrabialności zostały Jednostronnie ustalone przez zainteresowany w ich wysokościach Przemysł Kamieniarski. Współczynniki obrabialności zostały wprowadzone do Katalogu Wyrobów Przemysłu Kamienia Budowlanego i obejmują wszystkie umieszczone tym katalogu gatunku skał. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman wilanów’

Nierównomierne osiadanie gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Liczbowe dane porowatości i nasiąkliwości nie są wystarczające dla ostatecznej oceny odporności skały na zamarzanie. Skała nawet bardzo porowata i nasiąkliwa może być odporna na zamarzanie, jeżeli jej liczne pory są tak ułożone i połączone Że umożliwiają swobodne rozszerzenie się wody przy zamarzaniu. Przykładem skały o powyższych wartościach będzie porowaty waptrawertyn z Działoszyna lub włoski, bardzo porowaty trawertyn użyty ja ko okładzina gmachu kina: Palladium w Warszawie. Pełne określenie odporności skały na zamarzanie wymagać będzie dodatkowych badań, zwanych próbą odporności na zamarzanie. Przeprowadza się ją w ten sposób, że badaną próbkę po jej nasyceniu wodą zamraża się w szafie chłodniczej do temperatury -20°C, a po czterech godzinach zamrażania umieszcza się ją na cztery godziny w wodzie o temperaturze +180C. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman wilanów’

Nierównomierne osiadanie gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Proces oddawania ciepła przez organizmy zwierzęce. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, a praktycznie od czasu wprowadzenia obowiązku kontrolowania wymiany ciepła w pomieszczeniach inwentarskich, wielokrotnie zmieniały się poglądy i dane przyjmowane później do obliczeń, określające ilości ciepła i wilgoci emitowane przez zwierzęta. Zanim zostaną one szerzej przedstawione, wydaje się niezbędnym poprzedzenie tych informacji wyjaśnieniami z zakresu fizjologii. Zwierzęta inwentarskie należą do organizmów stałocieplnych utrzymują one stałą temperatur ciała, niezależną od temperatury środowiskowej. Ta temperatura ciała jest przy tym dość wysoka i wynosi od 35 do 38°C u ssaków, a od 39 do 42°C u ptaków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman wilanów’

Nierównomierne osiadanie gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Temperatura powietrza zewnętrznego Temperatura powietrza zewnętrznego to parametr mikroklimatu, który w największym stopniu wpływa na gospodarkę ciepłem w budynkach dla zwierząt, dlatego też warto na kilku przykładach zapoznać się z nim bliżej na podstawie danych statystycznych. Interesujące informacje o liczbie dni bardzo mroźnych z temperaturą maksymalną równą lub mniejszą niż -10°C podaje Zajączkowski. Wyniki te uśredniono po wieloletnich badaniach. Zaskakujące są także z pozoru efekty pomiarów letnich, zadziwia bowiem duża liczba w ciągu roku dni z temperaturą 25°C, jak również maksymalna temperatura roczna. Mamy ciepłe lato i niezbyt mroźną zimę, ale jest to tylko wynik średniej statystycznej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries