Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Posts Tagged ‘dom z prefabrykatów betonowych’

Wykonanie torowisk i nowych fundamentów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W czasie wykonywania robót ziemnych pod torowiska i nowe fundamenty wybiera się wszystkie napotkane gniazda słabego gruntu i stare wysypiska i zapełnia doły po nich piaskiem, tłuczniem lub chudym betonem. Wzmacnia się również słabe lub znajdujące się w złym stanie budowle podziemne leżące na trasie przesuwania. W celu zmniejszenia osiadania gruntu pod torowiskami dolne części wykopu wybiera się ręcznie, aby nie naruszyć struktury gruntu. Dno wykopu pod torowiska zabezpiecza się wtedy warstwą chudego betonu przed uszkodzeniami mechanicznymi i rozmyciem przez wody opadowe. Podtorze tłuczniowe układa się warstwami i dobrze się ubija. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom z prefabrykatów betonowych’

Wykonanie torowisk i nowych fundamentów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Poziom torowisk ustala się w ten sposób, aby po ustawieniu na nich urządzeń tocznych pozostawał pewien luz (ok. 5 cm) pomiędzy wierzchem posuwnic a spodem poprzecznic do ułożenia i podbicia klinów. Torowiska pod budynkiem wykonuje się odcinkami przepuszczając je przez otwory wybite w murach budynku, Otwory te przebija się w murze po wbudowaniu belek obrzeżnych. Przebijanie otworów trzeba wykonać w takiej kolejności, aby nie nastąpiło zbytnie osłabienie posadowienia budynku i nie wystąpiło miejscowe osiadanie konstrukcji. W przypadku występowania nacisków na grunt przekraczających dopuszczalne, otwory przebija sie częściami, podmurowując każdą część po zabetonowaniu odpowiedniego odcinka płyty torowiskowej, albo stosuje się konstrukcje odciążające i fundamenty zastępcze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom z prefabrykatów betonowych’

Wykonanie torowisk i nowych fundamentów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Powierzchnie czołowe wałków powinny być zaopatrzone w czopy do założenia ogniw. Odchyłki od przyjętej średnicy wałków nie powinny przekraczać jednego milimetra. Po ustawieniu posuwnic i wyregulowaniu położenia wałków przystępuje się do wbijania klinów pomiędzy posuwnice i poprzecznice. Ma to na celu przeniesienie ciężaru budynku na urządzenia toczne. Kliny podbija się jednocześnie na całym odcinku, dopóki belki poprzeczne nie wygną się do góry o wartość odpowiadającą ugięciu ich od przypadającego na nie ciężaru budynku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom z prefabrykatów betonowych’

Wykonanie torowisk i nowych fundamentów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wysokość podcięcia murów fundamentowych powinna być taka, aby budynek mógł łatwo zejść z fundamentów. Wynosi ona zazwyczaj ok. 50 cm. Ustawienie budynku na urządzeniach tocznych wykonuje się również za pomocą dźwigników. Po odcięciu budynku od fundamentów podnosi się go do góry i ustawia na klatkach, a następnie opuszcza się go na posuwnice po wykonaniu torowisk i założeniu urządzeń tocznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom z prefabrykatów betonowych’

Wykonanie torowisk i nowych fundamentów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Konstrukcje wzmacniającą budynek na czas przesuwania usuwa się po ustabilizowaniu się budynku na nowych fundamentach. Przesuwanie budynków w dwóch kierunkach Przesuwanie budynków w dwóch lub więcej kierunkach można wykonać z podnoszeniem budynku lub bez. W pierwszym przypadku budynek po ukończeniu ruchu w pierwszym kierunku podnosi się na dźwignikach i ustawia na klatkach w celu położenia torów i urządzeń tocznych w drugim kierunku. Po przestawieniu urządzeń budynek opuszcza się na torowiska i przesuwa go dalej. Niekiedy w celu ułatwienia i przyspieszenia przestawiania urządzeń pod budynkiem układa się posuwnice w dwóch poziomach — w dolnym dla ruchu w pierwszym kierunku, a w górnym dla ruchu w drugim. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom z prefabrykatów betonowych’

Wykonanie torowisk i nowych fundamentów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W celu kontroli położenia wałków nanosi się z każdej strony posuw nic podziałkę odpowiadającą rozstawowi wałków i wg niej reguluje się ich położenie, domierzając osie wałków do odpowiednich punktów podziałki. Pomiarów tych dokonuje się zazwyczaj za pomocą odpowiednich szablonów. Położenie wałków wyrównywuje się przez uderzenia młotem. Podczas ruchu budynku (z szybkością ok. 6 m/h) bardzo trudno jest sprawdzić dokładnie położenie wałków i dokonać ich regulacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom z prefabrykatów betonowych’

Wykonanie torowisk i nowych fundamentów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wydobycie kamienia w Polsce wynosiło w roku 1956 około 45.000.600 ton. Jest to ilość bardzo duża, jeżeli uprzytomnimy sobie, że w tym samym czasie wydobycie węgla stanowiące podstawę naszego eksportu, wynosiło około 95.000.000 ton. Zapotrzebowanie kamienia naturalnego dla celów budowlanych wynosiło w blokach i płytach zaledwie 0,2% ogólnej masy wydobytego kamienia, a łącznie z kamieniem łamanym i łupanym około 3%. Główne masy kamienia naturalnego zużywane są dla potrzeb komunikacyjnych w postaci kostki brukowej tłucznia i grysów. Zużycie to wyniosło w 1956 r. 82% ogolnej masy wydobycia;, pozostałe 15 zużywał przemysł jako surowce podstawowe przy produkcji wapna, gipsu, karbidu itd. oraz jako materiały pomocnicze przy proc1ukc j i szkła, rafinacji cukru i w hutnictwie. Inaczej przedstawia się sprawa, jeżeli chodzi o udział w wartości przerobu, który dla komunikacji wynosił 65%, dla przemysłu 10%, a dla budownictwa 25%. Z porównania 25% udziału w wartości z 3% udziałem w masie wy- dobytego kamienia wynika, że wartość 1 tony kamienia zużytego dla cef6w budowlanych jest przeszło dziesięciokrotnie większa od wartości 1 tony użytej dla celów komunikacyjnych i przemysłowych. Stosunek ten nie jest prawidłowy. 1l ostatnich latach przed II wojną światową wynosił on 1:7, a nawet 1:6. stąd wniosek, że obecne ceny kamienia budowlanego są niewątpliwie zawyżone i powinny ulec zmniejszeniu co najmniej o 30 drogą właściwej organizacji pracy w fazach projektowania, wydobycia, obróbki i montaż u kamienia. Stanowiąc drobną część wydobycia, wartość kamienia budowlanego jest pozycją poważną , przekraczającą rocznie 200 milion6w złotych. Porównując tę cyfrę z podanymi wyżej możliwościami oszczędnościowymi. okazuje się jak wiele w tej dziedzinie jest do zrobienia, choćby tylko dla osiągnięcia wskaźników przedwojennych, a przecież i to nie powinno być zadowalające. [podobne: castorama drzwi wewnętrzne, ciśnienie w sieci wodociągowej, dom z prefabrykatów betonowych, domy z prefabrykatów betonowych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dom z prefabrykatów betonowych’

Wykonanie torowisk i nowych fundamentów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Proces oddawania ciepła przez organizmy zwierzęce. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, a praktycznie od czasu wprowadzenia obowiązku kontrolowania wymiany ciepła w pomieszczeniach inwentarskich, wielokrotnie zmieniały się poglądy i dane przyjmowane później do obliczeń, określające ilości ciepła i wilgoci emitowane przez zwierzęta. Zanim zostaną one szerzej przedstawione, wydaje się niezbędnym poprzedzenie tych informacji wyjaśnieniami z zakresu fizjologii. Zwierzęta inwentarskie należą do organizmów stałocieplnych utrzymują one stałą temperatur ciała, niezależną od temperatury środowiskowej. Ta temperatura ciała jest przy tym dość wysoka i wynosi od 35 do 38°C u ssaków, a od 39 do 42°C u ptaków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom z prefabrykatów betonowych’

Wykonanie torowisk i nowych fundamentów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Tak, więc opracowane wyniki końcowe, zatwierdzane dostosowania w całym kraju i wydane w Kartach Informacyjnych Instytutu Zootechniki, powstawały przez kilka lat metodą kolejnych przybliżeń. Jak wspomniano, przykłady te zastały wybrane ze zbioru złożonego z kilkunastu wariantów obejmującego podstawowe odmiany zwierząt. Nie należy ich wic uważać za obowiązujące, mają one jedynie podkreślić występującą dotąd płynność w zakresie tych informacji. Na podstawie prezentowanych tu, ustalonych na najbliższe lata danych o emisji ciepła i wilgoci zostały opracowane wartości jednostkowego ciepła dysponowanego. Dokonana na początku lat osiemdziesiątych korekta wartości ciepła dysponowanego pozwoliła na sporządzenie nowej serii wytycznych wymiarowania termicznego obiektów inwentarskich zalecanych obecnie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom z prefabrykatów betonowych’

Wykonanie torowisk i nowych fundamentów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

WYMIANA CIEPŁA W BUDYNKACH INWENTARSKICH 3.1. MODELE CIEPLNE OBIEKTÓW INWENTARSKICH 3.1.1. Udziały zysków i strat ciepła w cieple całkowitym budynku inwentarskiego Każda analiza zjawisk fizycznych wymaga stworzenia modelu tych zjawisk i polega na sformułowaniu związków matematycznych oraz empirycznych zachodzących miedzy właściwościami danego modelu a przedmiotowymi zjawiskami fizycznymi. Korzystanie z modeli wymaga zastosowania uproszczeń, które zmierzają do wyeksponowania najważniejszych elementów, często z koniecznością pominięcia mniej istotnych szczegółów. Przyjęty model wymiarowania termicznego dla budynków inwentarskich jest stosunkowo prosty. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries