Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Posts Tagged ‘minerały skałotwórcze’

Kamień budowlany

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Utarty slogan, że kamień budowlany jest materialem drogim, jest w swej istocie pozbawiony sensu. Kamień , jest takim samym bogactwem narodowym jak węgiel lub siarka. Niewłaściwa organizacja i. niewłaściwe metody technologiczne uczyniły z kamienia produkt drogi. Błędy technologiczne i wady organizacyjne można wykryć i usunąć, umożliwiając w ten sposób szersze wykorzystanie tego szlachetnego materiału dla potrzeb gospodarki narodowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘minerały skałotwórcze’

Kamień budowlany

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Istnieją cenniki, wzory i katalogi, które ułatwiają zorientowanie się w możliwościach i skali materiałów kamiennych, którymi można dysponować. Są również opracowane normy kamieniarskie ustalające warunki technologiczne , jakim odpowiadać powinny poszczególne gatunki i rodzaje surowca oraz ustalające zakres stosowania poszczeg6lnych gatunków kamienia, w zależności od celu i przeznaczenia budowli. Niezbędnym jednak warunkiem możliwości posługiwania się tymi środkami pomocniczymi jest gruntowna znajomość technologii kamienia i robót kamieniarskich. Pamiętać wreszcie trzeba, że katalogi, wzory i metryki kamienia będą mówiły wyłącznie o wartości i przydatności poszczególnych gatunk6w surowca, natomiast nie powiedzą nic o potrzebach wykonywanej budowli. Na podstawie znajomości celu i przeznaczenia budowy oraz w zależności od warunków w jakich kamień ma pracować, trzeba będzie określać wszystkie parametry, którym odpowiadać musi potrzebny surowiec kamienny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘minerały skałotwórcze’

Kamień budowlany

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podane przy poszczególnych minerałach wartości liczbowe określające twardość, są ustalone na podstawie skali Mohsa, która szeregu je według ich rosnącej twardości: l – talk, 2 – só1 kamienną, 3 – kalcyt, 4 – fluoryt, 5 – kalcyt, 6 – skaleń, 7 – kwarc 8 – topaz 9 – ko rund i 10 – diament. Minerały, które tutaj wymieniliśmy są charakterystycznymi i głównymi składnikami skał, a ich wlasności chemiczne i fizyczne wywierają znaczny wpływ na cechy techniczne samej skały. Drugim czynnikiem wywierającym nie mniejszy, niż skład mineralny na techniczne własności skał jest sposób i warunki ich powstawania. Na w skorupie ziemskiej, czyli tzw geneza skał. Jest to zagadnienie bardzo obszerne i- skomplikowane, stanowiące przedmiot badań kilku osobnych gałęzi nauk, Rozpatrzymy tylko te procesy genezy, w rezultacie których pow- stały skały przydatne do celów budowlanych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘minerały skałotwórcze’

Kamień budowlany

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jeżeli magma posiada w swym składzie wystarczająco dużo krzemionki, to proces zastygania i krystalizacji przebiega w ten sposób, że w stadium pierwszym wydzielają się minerały akcesoryczne, znajdujące się w magmie w ilościach drobnych, następnie następuje krystalizacja biotytu , hornblandy i augitu, czyli minerałów femicznych (od symbolu Fe, l,lIg). W trzecim stadium krystalizuj ą skalenie, a na samym końcu kwarc. Poszczególne stadia nie przebiegają w pełnej kolejności, lecz mogą zachodzić równocześnie i równolegle obok siebie. W ten właśnie sposób krystalizuje granit, który jest wytworem magmy kwaśnej, czyli bogatej w krzemionkę. Jeżeli ilość krzemionki w magmie okaże się nie wystarczająca, to krystalizacja skały zakończy się na wydzieleniu skaleni i powstanie wówczas skala bezkwarcowa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘minerały skałotwórcze’

Kamień budowlany

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Krzywoliniową wstęgę rozbiegu oparto na 3 podporach. Dolną podporę stanowią 2 prefabrykowane ażurowe słupy o wysokości 10,0 m, związane u góry ryglem. Podporę środkową wykonano w formie wyniosłego luku parabolicznego o wysokości 14 m i długości 10 m. Luk ten składa się z 2 symetrycznych prefabrykowanych polówek, łączonych przez spawanie i zalanie betonem zarówno w fundamentach, jak i w punkcie najwyższym. Luk posiada przekrój ażurowy, o wymiarach jak slupy dolne, dla umożliwienia wykorzystania tych samych form. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘minerały skałotwórcze’

Kamień budowlany

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘minerały skałotwórcze’

Kamień budowlany

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Naukę projektowania architektonicznego należy rozpoczynać od poznawania przykładów architektury wieków minionych. W historycznym rozwoju sztuki budowania, ukazanej na tle rozwoju społeczeństw i dziejów, odkryć i wynalazków, rozwoju techniki i cywilizacji, można wykazać zależność bytu, sposobów budowania itp. od stopnia kultury danego narodu czy epoki. Również rozwój myśli architektonicznej w ciągu wieków, jeśli stopniowe wzbogacanie się o nowe zdobycze techniczne i plastyczne, stwarza możność obserwowania procesów rozwojowych kontynuowania wielkich idei twórczych i stałego ich udoskonalania. Wśród różnych form architektury historycznej czołowe miejsce zajmuje architektura klasyczna, której stosowanie w wielu krajach i w ciągu ostatnich wieków było powszechne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘minerały skałotwórcze’

Kamień budowlany

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podstawowym błędem popełnianym w poprzednich latach przez projektantów mikroklimatu pomieszczeń dla zwierząt inwentarskich, którzy w dobrej wierze pragnęli unowocześnić dotychczasowe wymiarowanie termiczne, było przyjmowanie danych o emisji ciepła i pary wodnej na podstawie niepełnego lub niepewnego źródła informacji. Istotnym zagadnieniem dla poprawnego przyjmowania wielkości emisji ciepła i pary wodnej na podstawie literatury polskiej i zagranicznej jest ustalenie, dla jakich ras zwierząt i warunków termicznych, bytowych oraz masowych określone zostały dane wartości. Zdaniem krajowych fizjologów do projektowania mikroklimatu budynków inwentarskich należy przyjmować emisję ciepła wahającą się w granicach od spoczynkowej do produkcyjnej. Opinia Instytutu Zootechniki, podzielana przez często ośrodków akademickich, sprowadzała się do stwierdzenia, że w kraju nie są prowadzone badania z tego zakresu, dlatego wyniki o emisji ciepła wilgoci od zwier ząt należy przyjąć analogicznie jak np. w NRD, Danii czy Szwecji, ze względu na pewne podobieństwo w typie hodowanych ras. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘minerały skałotwórcze’

Kamień budowlany

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Różnice w dzisiejszych poglądach, co do wielkości emisji ciepła i pary wodnej są niewielkie i nie należą do najważniejszych czynników wpływających na gospodarkę ciepłem w pomieszczeniach dla zwierząt. Na podstawie obecnego rozeznania wiadomo, że największy wpływ na mikroklimat w budynkach inwentarskich wywierają nieszczelności powodujące nadmierną wymianę powietrza oraz, w przypadku budynków wysokich, konwekcyjne odpłynięcie ciepła z dołu pomieszczenia pod strop. czynniki te powodują stałe, ale wielokrotne, straty ciepła w stosunku do założonych. Jeżeli zatem w budynku pozbawionym tych wad, a wyposażonym dodatkowo w przegrody mające zdolność akumulacji ciepła, nastąpią paroprocentowe wahania w dopływie ciepła, wynikające z mało precyzyjnych danych fizjologicznych, to na pewno nie wpłynie to w istotny sposób na jego parametry mikroklimatyczne. 2.2.4. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘minerały skałotwórcze’

Kamień budowlany

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Analizę modelu ustalonej wymiany ciepła pomieszczeń inwentarskich przeprowadzono na podstawie dwóch zestawień projektów typowych. Są to: – zestawienie projektów budynków inwentarskich z oku 1966, – zestawienie projektów budynków inwentarskich z roku 1978. Każdy z tych rysunków podzielony został na cztery pola wyznaczone dwiema osiami. Po lewej stronie rysunku przedstawiono zyski ciepła. Na górze rysunku (Q k/Q) oznaczono słupkami udział emisji ciepła od zwierząt, a na dole (Q IQ ) udział ciepła dostarczanego z instalacji ogrzewczej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries